OKEX交易平台充值没有到账?快速解决办法看这里

OKEX交易平台充值没有到账?如果转账不成功的话,款是不会到对方账上的,一般三个工作日左右就会退回到账的,大家可以放心。区块链资产转账分为提出 区块确认 入账三个步骤。

1.提出:转账成功代表提币的平台或钱包进行了转账操作;

2.区块确认:完成对应的区块确认。若当时区块发生拥堵、延迟等情况,会导致数字资产迟迟未完成完全确认;

3.入账:完全确认后,平台即会尽快完成入账。

若区块未完全确认,请您耐心等待,只有确认完毕,平台才能为您入账。

若区块已完全确认,但OKEx账户却一直没有到账,请联系在线客服或提交工单处理。

各币种确认数及区块浏览器地址汇总

币种 充值确认数 提现确认数 区块浏览器

BTC 1 6 https://Blockchain.info/

BCH 1 6 http://blockdozer.com/insight/

LTC 1 6 https://bchain.info/LTC/

ETC 30 120 https://gastracker.io/

ETH 12 120 https://etherchain.org/

USDT 1 6 https://omniexplorer.info/

1ST 12 120 https://etherchain.org/

AAC 12 120 https://etherchain.org/

ABTC 12 120 https://etherchain.org/

ACE 12 120 https://etherchain.org/

ACT 30 120 https://browser.achain.com/

ADA 12 120 https://etherchain.org/

ADT 12 120 https://etherchain.org/

AIDOC 12 120 https://etherchain.org/

AMM 12 120 https://etherchain.org/

ARK 12 120 https://explorer.ark.io/

AST 12 120 https://etherchain.org/

AVT 12 120 https://etherchain.org/

BCD 6 20 http://explorer.btcd.io/

BNT 12 120 https://etherchain.org/

BRD 12 120 https://etherchain.org/

BTG 2 10 https://btgexp.com/

BTH 12 120 https://etherchain.org/

BTM 12 120 https://etherchain.org/

CAG 12 120 https://etherchain.org/

CTR 12 120 https://etherchain.org/

CVC 12 120 https://etherchain.org/

DAP 12 120 https://etherchain.org/

DASH 6 20 https://chainz.cryptoid.info/dash/

DAT 12 120 https://etherchain.org/

DENT 12 120 https://etherchain.org/

DGB 10 30 https://digiexplorer.info/

DGD 12 120 https://etherchain.org/

DNA 12 120 https://etherchain.org/

DNT 12 120 https://etherchain.org/

DPY 12 120 https://etherchain.org/

EDO 12 120 https://etherchain.org/

ELF 12 120 https://etherchain.org/

ENG 12 120 https://etherchain.org/

EOS 12 120 https://etherchain.org/

EVX 12 120 https://etherchain.org/

FAIR 12 120 https://etherchain.org/

FUN 12 120 https://etherchain.org/

GAS 5 20 https://neotracker.io/

GNT 12 120 https://etherchain.org/

GNX 12 120 https://etherchain.org/

HSR 10 30 http://explorer.h.cash/

ICN 12 120 https://etherchain.org/

ICX 12 120 https://etherchain.org/

IN 12 120 https://etherchain.org/

INS 12 120 https://etherchain.org/

INT 12 120 https://etherchain.org/

IOTA 1 6 https://iotasear.ch/

IPC 12 120 https://etherchain.org/

ITC 12 120 https://etherchain.org/

KCASH 30 120 https://browser.achain.com/

KNC 12 120 https://etherchain.org/

LA 12 120 https://etherchain.org/

LEND 12 120 https://etherchain.org/

LINK 12 120 https://etherchain.org/

LRC 12 120 https://etherchain.org/

MAG 12 120 https://etherchain.org/

MANA 12 120 https://etherchain.org/

MCO 12 120 https://etherchain.org/

MDA 12 120 https://etherchain.org/

MDT 12 120 https://etherchain.org/

MOF 12 120 https://etherchain.org/

MOT 12 120 https://etherchain.org/

MTH 12 120 https://etherchain.org/

MTL 12 120 https://etherchain.org/

NAS 12 120 https://etherchain.org/

NEO 5 20 https://neotracker.io/

NGC 12 120 https://etherchain.org/

NULS 12 120 https://etherchain.org/

OAX 12 120 https://etherchain.org/

OMG 12 120 https://etherchain.org/

OST 12 120 https://etherchain.org/

PAY 12 120 https://etherchain.org/

POA 12 120 https://etherchain.org/

POE 12 120 https://etherchain.org/

PPT 12 120 https://etherchain.org/

PRO 12 120 https://etherchain.org/

PYN 12 120 https://etherchain.org/

QTUM 12 20 https://explorer.qtum.org/

QUN 12 120 https://etherchain.org/

QVT 12 120 https://etherchain.org/

RCN 12 120 https://etherchain.org/

RCT 12 120 https://etherchain.org/

RDN 12 120 https://etherchain.org/

READ 12 120 https://etherchain.org/

REP 12 120 https://etherchain.org/

REQ 12 120 https://etherchain.org/

RNT 12 120 https://etherchain.org/

RPX 5 20 https://neotracker.io/

SALT 12 120 https://etherchain.org/

SAN 12 120 https://etherchain.org/

SBTC 6 20 http://block.superbtc.org/

SHOW 12 120 https://etherchain.org/

SMT 12 120 https://etherchain.org/

SNGLS 12 120 https://etherchain.org/

SNM 12 120 https://etherchain.org/

SNT 12 120 https://etherchain.org/

SSC 30 120 https://browser.achain.com

STC 12 120 https://etherchain.org/

STORJ 12 120 https://etherchain.org/

SUB 12 120 https://etherchain.org/

SWFTC 12 120 https://etherchain.org/

THETA 12 120 https://etherchain.org/

TIO 12 120 https://etherchain.org/

TNB 12 120 https://etherchain.org/

TOPC 12 120 https://etherchain.org/

TRX 12 120 https://etherchain.org/

UBTC 6 20 https://www.ub.com/explorer

UGC 12 120 https://etherchain.org/

UKG 12 120 https://etherchain.org/

UTK 12 120 https://etherchain.org/

VEE 12 120 https://etherchain.org/

VIB 12 120 https://etherchain.org/

VIU 12 120 https://etherchain.org/

VOISE 12 120 https://etherchain.org/

WRC 12 120 https://etherchain.org/

WTC 12 120 https://etherchain.org/

XEM 10 30 http://explorer.ournem.com/#/blocklist

XLM 10 20 https://stellarchain.io/

XMR 6 20 https://moneroblocks.info/

XRP 1 1 https://xrpcharts.ripple.com/

XUC 12 120 https://etherchain.org/

YOYO 12 120 https://etherchain.org/

ZEC 15 30 https://explorer.zcha.in/

ZEN 6 30 https://explorer.zensystem.io/

ZRX 12 120 https://etherchain.org/